Topic

GHG Emission

Carbon Footprint ตอนที่ 4

ตัวอย่างบริษัทที่มีการวัด Carbon footprint baseline

Carbon Footprint ตอนที่ 3

การวัด Carbon footprint

Carbon Footprint ตอนที่ 2

วิธีการต่าง ๆ ที่พยายามลด Carbon footprint

Carbon Footprint ตอนที่ 1

วิธีการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก [หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย”] ตอนที่ 2/2

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย” ตอนที่ 2/2