Topic

Sustainable Investment

Social Return on Investment (SROI) ตอนที่ 6

การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน

Social Return on Investment (SROI) ตอนที่ 4

ศัพท์ 4 คำที่มักถูกกล่าวถึงใน SROI

Social Return on Investment (SROI) ตอนที่ 3

SROI เครื่องมือที่ใช้วัดความคุ้มค่าของการลงทุน