Topic

Sustainable Investment

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022

ตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2021 รวม 170 บริษัทสำหรับเป็นกรณีศึกษา ตลอดจนแสดงผลลัพธ์เชิงบวก ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของบริษัทเหล่านี้ ตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ

ESG Impact Assessment Report: THSI 2021

ฉบับรวมเล่ม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม และฉบับแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม

SET Sustainability Excellence Awards 2021 "ต้นแบบเเห่งธุรกิจยั่งยืน"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ SET Sustainability Excellence Awards 2021 "ต้นแบบเเห่งธุรกิจยั่งยืน" ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสรุปการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Excellence Awards ประจำปี 2564 จำนวน 38 บริษัท

สรุปประด็นเนื้อหาของวิทยากรจากงาน Integrating Human Rights into Risk Management

สรุปประด็นเนื้อหากิจกรรม "Integrating Human Rights into Risk Management" เรื่องราวความร่วมมือในการผลักดันปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนในการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคการเงินและการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย (2 และ 4 มี.ค. 2564)

ESG Investment Forum 2019 “ESG: มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ”

เอกสารประกอบกิจกรรม ESG Investment Forum 2019 “ESG: มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” เมื่อ 22 พ.ย. 2562

ESG Investment Forum 2019 เรื่อง "ESG: มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ" ตอนที่ 6/6 หัวข้อ "ESG Investment Sharing: When Fund Managers Met Analysts"

VDO Clip ตอนที่ 6/6 หัวข้อ "ESG Investment Sharing: When Fund Managers Met Analysts" โดย คุณนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด