Topic

Sustainable Investment

Social Return on Investment (SROI) ตอนที่ 1

ความหมายและพัฒนาการของ SROI

สรุปแนวทางการนำ ESG มาใช้ลงทุน

สรุปแนวทางการนำ ESG มาใช้ลงทุน

"ผลตอบแทนดัชนีความยั่งยืน" กับอีกหนึ่งบทพิสูจน์การลงทุนอย่างยั่งยืน

เมื่อ ESG เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นการบริหารความเสี่ยง และสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน