Topic

BCG

Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (ตอนที่ 4)

การขับเคลื่อนออกจาก Linear economy ไปสู่ Circular economy (CE)

Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (ตอนที่ 3)

สภาพแวดล้อมที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE)

Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (ตอนที่ 1)

มาเข้าใจความหมายและประโยชน์ของ Circular Economy

ESG และ BCG Model เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ?

ช่วยเพิ่มศักกยภาพในการแข่งขัน  ทั้งหมดนี้จะสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”