กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

sustainability awards

ในปี 2546 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) เป็นปีแรก และในปี 2549 ได้มีการเพิ่มรางวัลที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อมาในปี 2558 ได้ยกระดับรางวัลทั้งสองประเภทเป็นรางวัล Sustainability Awards เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 มีการรวมรางวัล Sustainability Awards อยู่ในรางวัล SET Awards ภายใต้ชื่อรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีการมอบรางวัล 2 ด้านได้แก่ Sustainability Awards และ Supply Chain Management Awards

Sustainability Awards

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Awards ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล โดยมีขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล ดังนี้

1

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) และมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินหุ้นยั่งยืน THSI ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Awards

3

พิจารณาตัดสินจากผลคะแนนการตอบแบบประเมินหุ้นยั่งยืน THSI ประกอบกับผลคะแนนการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Awards อาจพิจารณาประเด็นอื่นประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัล

จำนวนและประเภทรางวัล

มี 3 ประเภท ดังนี้

  1. Best Sustainability Awards
  2. Highly Commended Sustainability Awards
  3. Commended Sustainability Awards

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกัน 2 ปี และในปีที่ 3 ยังสมควรได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องอีก บริษัทจะได้รับการเชิดชูเป็น SET Sustainability Awards of Honor

การแบ่งกลุ่มในการพิจารณามอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ดังนี้

บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มที่ 1
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 3
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 4
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 5
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มที่ 6
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่ 7
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

Supply Chain Management Awards

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการประเด็นหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล Supply Chain Management Awards ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลโดยมีขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล ดังนี้

1

คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI และสมัครใจตอบแบบประเมินการจัดการห่วงโซ่อุปทานของรางวัล Supply Chain Management Awards เพิ่มเติมจากแบบประเมิน THSI ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2

บริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะถูกคัดกรองเพิ่มอีก 2 ด้านได้แก่ (1) เกณฑ์คะแนนของแบบประเมิน THSI หมวดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ (2) เกณฑ์คะแนนของแบบประเมินการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3

บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการพิจารณาการดำเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยกรรมการพิจารณารางวัล (ไม่มีการสัมภาษณ์)

จำนวนและประเภทรางวัล

รางวัล Supply Chain Management Awards ไม่มีการแบ่งกลุ่มในการพิจารณามอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยจำนวนและประเภทรางวัลเป็นไปตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินความยั่งยืน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง