รางวัลด้านความยั่งยืน - Sustainability Awards

sustainability awards

ในปี 2546 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) เป็นปีแรก และในปี 2549 ได้มีการเพิ่มรางวัลที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อมาในปี 2558 ได้ยกระดับรางวัลทั้งสองประเภทเป็นรางวัล Sustainability Awards เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 มีการรวมรางวัล Sustainability Awards อยู่ในรางวัล SET Awards ภายใต้ชื่อรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลด้านความยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลดังนี้

1

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI)
และมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน
อยู่ในระดับสูง

2

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทโดยคณะทำงานฯ

3

พิจารณาตัดสินจากผลคะแนนการตอบแบบประเมินความยั่งยืนประกอบกับผลคะแนนการสัมภาษณ์ โดยคณะทำงานฯ อาจพิจารณาประเด็นอื่นประกอบการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนให้ได้รับรางวัล

จำนวนและประเภทรางวัล

รางวัลด้านความยั่งยืนมี  5  ประเภทหลัก ดังนี้

  1. รางวัล Sustainability Awards of Honor มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards
    ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  2. รางวัล Best Sustainability Awards
  3. รางวัล Highly Commended Sustainability Awards
    (เดิมใช้ชื่อรางวัล Outstanding Sustainability Awards)
  4. รางวัล Commended Sustainability Awards
  5. รางวัล Rising Star Sustainability Awards

ทั้งนี้ แต่ละปีคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนอาจพิจารณาเพิ่มเติมรางวัลประเภทอื่นได้ตามความเหมาะสม

การแบ่งกลุ่มในการพิจารณามอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ดังนี้

บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มที่ 1
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 3
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 4
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 5
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มที่ 6
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่ 7
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

การประเมินความยั่งยืน

THSI
Awards
INDEX

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง