Sustainable Investment

Sustainable Investment

การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment)
คือ แนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของธุรกิจ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวก
หรือลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้าน ESG มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) ของธุรกิจทั้งในมิติของความเสี่ยง ศักยภาพในการแข่งขัน และการได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดและความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

ตัวอย่างเกณฑ์ ESG
ที่ผู้ลงทุนควรพิจารณา

ตัวอย่างเกณฑ์ ESG ที่ผู้ลงทุนควรพิจารณา ที่มา: US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment

การลงทุนอย่างยั่งยืนมีพัฒนาการมายาวนาน โดยมีรูปแบบหรือกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอด้วยการคัดกรองปัจจัยเชิงลบ (Negative Screening) เช่น ไม่ลงทุนในธุรกิจที่อาจขัดต่อศีลธรรมจรรยาที่ดีของสังคม การคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) เช่น เลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมหลักศีลธรรมจรรยาหรือมีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน ESG เป็นต้น

Sustainable Investment

ปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนทั่วโลกและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทยการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นที่สนใจสำหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนสถาบัน โดยนำประเด็นผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนกันมากขึ้น

Sustainable Investment

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน จึงรวบรวมข้อมูล ESG Ratings ซึ่งเป็นข้อมูลผลการประเมินจากการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยจากหลากหลายมุมมอง ทั้งผู้ประเมินในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้โดยสะดวกแล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com