Certificate in ESG Management (ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน)

รายละเอียดหลักสูตร

Invitation only 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรในตลาดทุน และผู้สนใจทำงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็น Supply side คือ บริษัทจดทะเบียนหรือผู้ประกอบการอื่นๆ และฝั่ง Demand side คือ สถาบันตัวกลางด้านการลงทุน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในการพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็น "มืออาชีพด้านความยั่งยืน" ที่เรียกว่า "ESG Professional" เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนให้ตลาดทุนไทยสามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรม Certificate in ESG Management (C-ESG)” หรือ “ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” ซึ่งรวมพื้นฐานความรู้ ESG จำเป็นเบื้องต้นสำหรับวิชาชีพ ESG Professionals ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ "มือใหม่" ในสายอาชีพ ESG Professionals โดยในปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกของการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้ทุนแก่ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 รุ่น

📌 Click โบรชัวร์โครงการรุ่น 2 เพื่อศึกษารายละเอียดการให้ทุน เนื้อหาหลักสูตร ข้อมูลวิทยากร ฯลฯ

1️⃣ โครงสร้างเนื้อหา 5 Modules

 • Module 1: Introduction to Corporate Sustainability
 • Module 2: Corporate Governance Management
 • Module 3: ESG Integration Management
 • Module 4: ESG Data Disclosure and Performance Assessment
 • Module 5: Current Issues in ESG Development

 

2️⃣ การจัดสรรทุน

 • จัดสรรทุนแก่ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในปี 2565 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 70 ทุนรวม 140 ทุน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ
 • บริษัทจดทะเบียน/มหาวิทยาลัย จะได้รับจัดสรรทุนแห่งละ 1 ทุน

 

3️⃣ คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคลากร (อาจารย์) ของมหาวิทยาลัยในประเทศ (แนะนำผู้สมัครจากบริษัทจดทะเบียนควรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน ที่มีอายุงานด้านนี้ 1-3 ปี)
 • ต้องเข้าร่วมเป็น SET Member ที่ website ของ SET โดย Click ที่นี่ (ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ข้อ 6️⃣ )
 • ต้องผ่านการเรียนและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐาน ESG 101 (เรียน e-Learning ความยาว 50 นาที) ผ่านทาง SET Member เท่านั้นโดย Click ที่นี่ (ต้องเป็น SET Member จึงจะสมัครเรียน ESG 101 ได้)
 • โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมใน โบรชัวร์โครงการ

 

4️⃣ การสมัครขอรับทุน

 • รุ่นที่ 1 สมัครภายใน 15 ก.ค. 2565 หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็มจำนวน 
  • Click <ปิดรับสมัครแล้ว> ลงทะเบียนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (บริษัทละ 1 คน เท่านั้น)
  • Click <ปิดรับสมัครแล้ว> ลงทะเบียนสำหรับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยละ 1 คน เท่านั้น)
 • รุ่นที่ 2 สมัครภายใน 30 ก.ย. 2565 หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็มจำนวน 
  • Click ลงทะเบียน (แห่งละ 1 คน)

 

5️⃣ การแจ้งผลการคัดเลือกผู้รับทุน

ผู้สมัครจะได้สิทธิรับทุนและเข้าอบรมเมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น (การสมัครเข้าอบรมยังไม่ถือว่าท่านได้สิทธิดังกล่าว) และผลการพิจารณาให้สิทธิโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • รุ่นที่ 1 แจ้งผลภายใน 25 ก.ค. 2565 <ปิดรับสมัครแล้ว>
 • รุ่นที่ 2 แจ้งผลภายใน 10 ต.ค. 2565

 

6️⃣ การเข้าเป็น SET Member 
หลักสูตรนี้มีการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ซึ่งผู้รับทุนทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

 • ต้องเข้าร่วมเป็น SET Member โดย Click และใช้ชื่อ-นามสกุลจริงในการสมัครเท่านั้น
 • หากเป็น SET Member อยู่แล้ว โปรดตรวจสอบว่าได้ใช้ชื่อ-นามสกุลจริงหรือไม่ หากไม่ใช่ ให้ Click ที่นี่เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นชื่อ-นามสกุลจริงกับ SET Contact Center พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายบัตรประชาชน ให้แล้วเสร็จก่อนสมัครรับทุน
 • หากลืมอีเมลและรหัสผ่านของสมาชิก SET Member ซึ่งสำคัญมากในการทำ Pre-test และ Post-test โปรด Click ที่นี่
 • ทดลองใช้ "Email" และ "Password" โดย Click ที่นี่เพื่อ "ลงชื่อเข้าใช้" SET Member ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถเข้าสู่ระบบที่ใช้สอบได้
  หมายเหตุ: SET member กับ SET Link ไม่ใช่ระบบเดียวกัน ดังนั้นจะไม่ใช่ User เดียวกัน

 

7️⃣ กำหนดการทำ Pre-test และ Post-test หลักสูตร

 • รุ่นที่ 1 <ปิดรับสมัครแล้ว>
  • ทำแบบทดสอบ Pre-test ในวันที่ 10 ส.ค. 2565 ในห้องเรียน (ก่อนเริ่มการอบรม)
  • ทำแบบทดสอบ Post-test ในวันที่ 2 ก.ย. 2565 ในห้องเรียน (วันสุดท้ายของการอบรม)
 • รุ่นที่ 2 (กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • ทำแบบทดสอบ Pre-test ในวันที่ 31 ต.ค. 2565 ในห้องเรียน (ก่อนเริ่มการอบรม)
  • ทำแบบทดสอบ Post-test ในวันที่ 25 พ.ย. 2565 ในห้องเรียน (วันสุดท้ายของการอบรม)

 

ระยะเวลา : 09.00-17.00 น.

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน หรือผู้ปฏิบัติงานในสายงานอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการพัฒนาความยั่งยืน หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสายวิชาชีพมาทางด้านความยั่งยืน รวมทั้งนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่สนใจจะเข้าสู่วิชาชีพ ESG Professional

ระดับเนื้อหา

ระดับพื้นฐานสำหรับวิชาชีพ ESG Professional

ค่าใช้จ่าย

50,000 บาทต่อคน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันและเวลาอบรม

รุ่นที่ 1 (อบรมรวม 5 วัน)

 • 10-11 ส.ค. 2565
  09.00-17.00 น.
 • 22-23 ส.ค. 2565
  09.00-17.00 น.
 • 2 ก.ย. 2565
  09.00-18.30 น.

สถานที่อบรม

หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์จำเป็น อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Live) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิทยากร

ดูรายละเอียดได้จากโบรชัวร์

วันและเวลาอบรม

รุ่นที่ 2

 • 31 ต.ค. 2565
  8.30-17.00 น.
 • 8 พ.ย. 2565
  9.00-17.00 น.
 • 15 พ.ย. 2565
  9.00-17.00 น.
 • 24 พ.ย. 2565
  9.00-17.00 น.
 • 25 พ.ย. 2565
  9.00-18.30 น.

สถานที่อบรม

หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนสถานที่ หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Live) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิทยากร

ดูรายละเอียดได้จากโบรชัวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center
โทรศัพท์ 0-2009-9999
หรืออีเมล SETContactCenter@set.or.th 

SR Center
โทรศัพท์ 0-2009-9893, 0-2009-9886
หรืออีเมล SustainableEducation&PromotionDepartment@set.or.th