โครงการทุนอบรมหลักสูตรสากลด้าน ESG ปี 2565 (ESG Scholarship)

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY

ปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดสรรหลักสูตรด้านความยั่งยืนระดับสากล ที่เป็นการเรียนแบบออนไลน์ และมีเนื้อหาครอบคลุม 5 กลุ่มเนื้อหาหลัก ได้แก่ (1) Corporate Sustainability (2) ESG Risk (3) Climate Action – Net Zero Strategy (4) Corporate Sustainability Disclosure และ (5) Sustainable Investment  รวมจำนวน 15 หลักสูตรจาก 9 สถาบัน และได้จัดสรรโควต้าทุนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ทุกทุนเป็นทุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นอกจากนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา SET ก็ยังได้มีการจัดตั้งเครือข่าย SET ESG Expert Pool ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีและโอกาสสำหรับเหล่าสมาชิกพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ และช่วยกันพัฒนาตลาดทุนแบบสมัครใจ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเชิญผู้สำเร็จการศึกษาของโครงการฯ นี้เข้าร่วมต่อไป

📌ดูข้อมูลและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ Click

หมายเหตุ: สำหรับปี 2565 ได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว หากท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2566 สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.setsustainability.com 
หรือช่องทาง LINE@: @setsustainability

 

ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 30 พ.ย. 2565

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้อมูลของโครงการฯ

ระดับเนื้อหา

ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้อมูลของโครงการฯ

ค่าใช้จ่าย

CMDF เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

สถานที่อบรม

ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้อมูลของโครงการฯ

วิทยากร

ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้อมูลของโครงการฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center
โทรศัพท์ 0-2009-9999
อีเมล SETContactCenter@set.or.th 

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน
โทรศัพท์ 0-2009-9893, 0-2009-9886 
หรืออีเมล SustainableEducation&PromotionDepartment@set.or.th