Topic

Corporate Sustainability

ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards - Sustainability Excellence 2021

Slide Presentation ของบริษัทจดทะเบียน ที่นำเสนอในการให้สัมภาษณ์ต่อคณะทำงานตัดสินรางวัล SET Awards

เศรษฐกิจโตขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง ด้วยการฟื้นฟูสีเขียว (Green Recovery) 

โอกาสดีที่จะปรับนโยบายเศรษฐกิจให้เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยไม่สร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจด้วย จึงเกิดแนวคิด "การฟื้นฟูสีเขียว หรือ Green Recovery"

รวมชุดความรู้ด้านความยั่งยืนและกรณีศึกษา

รวมชุดความรู้ด้านความยั่งยืนและกรณีศึกษา

SET Sustainability Excellence Awards 2021 "ต้นแบบเเห่งธุรกิจยั่งยืน"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ SET Sustainability Excellence Awards 2021 "ต้นแบบเเห่งธุรกิจยั่งยืน" ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสรุปการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Excellence Awards ประจำปี 2564 จำนวน 38 บริษัท

บทเรียนธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19

COVID-19 ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไปทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบกันแทบทุกธุรกิจ

“ESG..สู่ความยั่งยืน” การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน

การทำธุรกิจให้ยั่งยืนคือการทำธุรกิจแบบประณีตมากขึ้น ต้องใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียใกล้ไกล สังคม สิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ได้มุ่งขายสินค้าให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว บทสัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย