Topic

GHG Emission

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 2/6 ร่วมคิดและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน เราทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรได้ง่ายๆ ในประจำวัน อาทิ การใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณหรือร่วมมือจัดการกับขยะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะจากบ้าน หรือขยะจากที่ทำงาน

Greenhouse Gas Management Tool and Reporting (RATCH)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities

Greenhouse Gas Management Tool and Reporting (SCG)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities

Greenhouse Gas Management Tool and Reporting (TGO)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities

การเสวนา Greenhouse Gas Management Tool and Reporting (3/3)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities