Topic

Human Rights

สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ

SD Focus เดือนกรกฎาคม 2561

ทำไมธุรกิจต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่กำ เนิด และความเสมอภาคที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด