Topic

Human Rights

สรุปประด็นเนื้อหาของวิทยากรจากงาน Integrating Human Rights into Risk Management

สรุปประด็นเนื้อหากิจกรรม "Integrating Human Rights into Risk Management" เรื่องราวความร่วมมือในการผลักดันปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนในการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคการเงินและการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย (2 และ 4 มี.ค. 2564)

แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ

ชุดความรู้เบื้องต้น คู่มือ และแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์กร ซึ่งจัดทำโดยองค์การยูนิเซฟ (จัดทำเป็นภาษาไทย)

ความเท่าเทียมและบทบาทสตรีในตลาดทุนไทย อีกมิติการส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน Gender Equality

บทสัมภาษณ์คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องความเท่าเทียมและบทบาทสตรีในภาคอุตสาหกรรมการเงินและตลาดทุนไทย

สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ

SD Focus เดือนกรกฎาคม 2561

ทำไมธุรกิจต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่กำ เนิด และความเสมอภาคที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด