Topic

ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล : แสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ตอนที่ 1/2

เอกสารประกอบกิจกรรม ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล : Thai Corporate Moving toward Sustainable Growth, DJSI