Topic

Internal Control

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 #3/3

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 #2/3

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 #1/3

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0

หลักการและแนวปฏิบัติ เรื่อง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดสภาพแวดล้อมการควบคุม

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การประสานบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

การประสานบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ #7/7 

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การประสานบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

การประสานบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ #6/7 

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การประสานบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ