Topic

Principle and Guidelines

การวางรากฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี...สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ เพื่อการวางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ

ชุดความรู้เบื้องต้น คู่มือ และแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์กร ซึ่งจัดทำโดยองค์การยูนิเซฟ (จัดทำเป็นภาษาไทย)

แนะนำเครื่องมือพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Sustainable Business Development Tools)

แหล่งรวมเครื่องมือต่างๆ เพื่อประยุกต์ในการทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Business Development Tools) ทั้งชุดความรู้พื้นฐานความยั่งยืน เครื่องมือการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การทำรายงาน และงานนักลงทุนสัมพันธ์

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO)

บริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดตามหลักการและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาว่าการบริหารกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวหรือไม่

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพิจารณาผลงานรวมถึงปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด