Topic

Strategy and Practices

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2020: แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19

หนังสือ Sustainable Development Showcase ที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้เนื้อหาแนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 6/6 สุขภาวะและความปลอดภัยในที่ทำงาน ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน สุขภาพที่ดีของพนักงานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน มีความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญเพราะพนักงานเป็น Key factor ที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้