THSI

รายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปีล่าสุด

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปีล่าสุด และปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (ปีแรกของการมี THSI)

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (THSI) และการพิจารณารางวัล SET Awards ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards)

การประเมิน THSI และ Sustainability Awards

FAQ เกี่ยวกับการร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อการเข้าสู่ Thailand Sustainability Investment (THSI) และรางวัล Sustainability Awards ของ SET

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2018

79 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ปี 2561 (ค.ศ. 2018) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย