Topic

BCG

ESG และ BCG Model เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ?

ช่วยเพิ่มศักกยภาพในการแข่งขัน  ทั้งหมดนี้จะสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”