Awards

สัมภาษณ์ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทต้นแบบด้านความยั่งยืนที่ได้รับรางวัล SET Awards ด้าน Sustainability Excellence และอยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ปี 2562

สัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทต้นแบบด้านความยั่งยืนในมุมมองเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและพร้อมรับความท้าทายต่าง ๆ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2019

98 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ปี 2562 (ค.ศ. 2019) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลสำรวจ Best IR Award 2019 จำนวน 153 บริษัท 

ผลสำรวจการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 153 บริษัท

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ปีล่าสุด

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Awards ปีล่าสุด และปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (ปีแรกของรางวัล Sustainability Awards) เป็นต้นมา