Topic

หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืน (BASIC ESG TRAINING)

ความยั่งยืน คือ เป้าหมายสำคัญของการทำธุรกิจในยุคนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบชุดความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนก้าวไปสู่การเป็นองค์กรยั่งยืนได้สำเร็จในอนาคต