Topic

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 2/6 ร่วมคิดและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน เราทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรได้ง่ายๆ ในประจำวัน อาทิ การใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณหรือร่วมมือจัดการกับขยะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะจากบ้าน หรือขยะจากที่ทำงาน