Topic

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 6/6 สุขภาวะและความปลอดภัยในที่ทำงาน ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน สุขภาพที่ดีของพนักงานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน มีความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญเพราะพนักงานเป็น Key factor ที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้