Topic

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO)

บริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดตามหลักการและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาว่าการบริหารกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวหรือไม่

#FileSizeDownload
1 แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) 381.33K Download