กลยุทธ์บริหารธุรกิจในภาวะวิกฤต

บทเรียนธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19: กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วิกฤตเศรษฐกิจจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ รุนแรงมากบ้าง น้อยบ้าง เคล็ดลับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแบบใด ที่จะนำพาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างฝ่าวิกฤตไปได้ (ถอดบทเรียนจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)