SETESG

Early Bird Gets the Worm

บทความที่ศึกษาแนวทางการพัฒนา ESG ของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วโลก โดยไฮไลต์กรณีศึกษาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (JSE) ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนให้คำนึงถึง ESG