หลักสูตร "แนะนำการใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม"

รายละเอียดหลักสูตร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงการยกระดับคุณภาพของข้อมูลสำหรับการรายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับ One Report และกรอบการรายงานความยั่งยืนและมาตรฐานสากล เช่น GRI Standards, SDGs เป็นต้น  รวมถึงความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูล ตลอดจนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการธุรกิจของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดหลักสูตร "แนะนำการใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม" จำนวน 8 รุ่นตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของ SET และ mai

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

1. ความรู้และความเข้าใจในการนำคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Sustainability Reporting Guide) ไปพัฒนาการรายงานความยั่งยืนของบริษัทตนเอง 
2. ความรู้และความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ในระดับพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน และระดับกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

กำหนดการอบรม 

13.30 - 13.40 น. Opening Speech โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.40 - 13.50 น. แนะนำการใช้ SET Sustainability Reporting Guide โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.50 - 14.50 น. ESG Metrics ระดับพื้นฐาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.50 - 15.00 น. พัก
15.00 - 16.00 น. ESG Metrics ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
16.00 - 16.30 น. Q & A

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 (หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

รุ่น 1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
             อมรมวันที่ 7 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน
รุ่น 2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
            อมรมวันที่ 8 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน
รุ่น 3 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
            อบรมวันที่ 9 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน
รุ่น 4 กลุ่มเทคโนโลยี
            อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน
รุ่น 5 กลุ่มบริการ
            อบรมวันที่ 14 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน
รุ่น 6 กลุ่มธุรกิจการเงิน
            อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน
รุ่น 7 กลุ่มทรัพยากร
            อบรมวันที่ 16 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน
รุ่น 8 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
            อบรมวันที่ 17 มิถุนายน 2565 >> คลิกลงทะเบียน

ระยะเวลา : รุ่นละ 3 ชั่วโมง เวลา 13.30 - 16.30 น.

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานความยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ทั้งผู้ให้ข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล และผู้เรียบเรียงข้อมูล

ระดับเนื้อหา

ระดับพื้นฐาน เชิงบรรยาย

ค่าใช้จ่าย

20,000 บาทต่อคน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center
โทรศัพท์ 0-2009-9999
หรืออีเมล SETContactCenter@set.or.th 

SR Center
โทรศัพท์ 0-2009-9891, 0-2009-9887 
หรืออีเมล SRcenter@set.or.th