การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียดหลักสูตร

SET และ TGO ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอบรม 3 หลักสูตรต่อเนื่องในชุด
“การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก"

  • หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง”
    • อบรมวันที่ 31 พ.ค. 2565 >> Click ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน 
  • หลักสูตรที่ 2 เรื่อง “การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets: SBT)”
    • อบรมวันที่ 20 มิ.ย. 2565 >> Click ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน
  • หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย”
    • อบรมวันที่ 11 ก.ค. 2565 >> Click ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

 

หมายเหตุ:  สามารถเลือกสมัครได้ตามความสนใจ ไม่จำเป็นต้องสมัครทั้ง 3 หลักสูตร

📌 กำหนดการอบรม Click ที่นี่

📌 ทั้ง 3 หลักสูตรอบรมเวลา 08.00 - 12.30 น. 

📌 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081 132 3980, 02 141 9830

ระยะเวลา : ทั้ง 3 หลักสูตร อบรมเวลา 08.00 - 12.30 น.

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประการธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถกลายเป็นความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งต้องการทราบถึงแนวทางในการลงมือปฏิบัติและดำเนินการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

ระดับเนื้อหา

พื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 081 132 3980, 02 141 9830