หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai เท่านั้น

หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ "โครงการอบรมและ Workshop หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม" (โครงการฯ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Reporting Guide) และเอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ) คู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ของสำนักงาน ก.ล.ต. และในขณะเดียวกันก็สอดรับกับกรอบการรายงานความยั่งยืนและมาตรฐานสากล เช่น GRI Standards, SDGs เป็นต้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ในระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูล

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ
  • สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งข้อมูลหลักในการจัดทำรายงาน
  • เข้าใจตัวชี้วัดพื้นฐานของผลการดำเนินงานความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถนำตัวชี้วัดเหล่านั้นมาใช้รายงานได้อย่างสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report
  • สามารถจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยนำตัวชี้วัดตามกลุ่มอุตสาหกรรมมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

กำหนดการอบรม

การอบรมและ Workshop จัด 4 รุ่นตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรมใน SET และ mai (2 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อรุ่น) รุ่นละ 3 วัน เวลา 9.00 - 17.00 น. ดังนี้

รุ่น 1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 
รุ่น 2 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มเทคโนโลยี วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2565 
รุ่น 3 กลุ่มบริการ และ กลุ่มธุรกิจการเงิน วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565
รุ่น 4 กลุ่มทรัพยากร และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565  

เนื้อหาการอบรมและ Workshop

  • บทเริ่มต้นและกระบวนการรายงาน (Introduction and reporting process)
  • การกำหนดขอบเขตการรายงาน (Reporting boundary)
  • การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Business value chain)
  • การกำหนดผู้มีส่วนได้เสียสำคัญและการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Key stakeholder identification and stakeholder engagement)
  • การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality assessment)
  • การบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Management approach)
  • การเขียนรายงาน (Report writing)
  • บทส่งท้ายและกรณีศึกษา (Summary, best practice and tips) 

 

เงื่อนไขการสมัคร

  1. การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ถือเป็นการสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมและ Workshop หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม" ไปพร้อมกัน โดยรับสมัครบริษัทจดทะเบียนเป็นรายบริษัท รุ่นละ 15 บริษัท
  2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น (Invitation only)
  3. บริษัทตกลงและรับทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทตามเกณฑ์การพิจารณาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบริษัทยอมรับและตกลงว่าผลการพิจารณาคัดเลือกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้อง
    • ไม่เคยรายงานตามกรอบการรายงานของ GRI Standards มาก่อน และ/หรือ
    • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาก่อน และ/หรือ
    • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมและ Workshop หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรมมาก่อน
  5. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดให้มีทีมงาน (Working Team) ด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน
  6. ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ได้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการคัดเลือกแล้ว หรือไม่นำส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยากรประจำหลักสูตร หรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ จนเสร็จสิ้นโดยไม่มีเหตุอันควร บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยชำระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน

 

ขั้นตอนการสมัคร

  1. บริษัทจดทะเบียนที่สนใจ โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมและ Workshop หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม" (Click เพื่อดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ฯ) และส่งมาที่อีเมล SRcenter@set.or.th 
  2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยืนยันการสมัครและแจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ให้บริษัทรับทราบทางอีเมลของผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ประสานงานโครงการฯ ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความประสงค์ฯ
  3. ภายหลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันสิทธิบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ แล้ว บริษัทสามารถพิจารณาให้พนักงานเข้าร่วมอบรมได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำกัดจำนวน โดยทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเป็นรายบุคคลผ่านระบบ SET Link ภายในวันและเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ระยะเวลา : รุ่นละ 3 วัน เวลา 9.00 - 17.00 น.

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งผู้ให้ข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล และผู้เรียบเรียงข้อมูล

ระดับเนื้อหา

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเน้นผลลัพธ์ที่บริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นรายงานความยั่งยืนของบริษัทได้

ค่าใช้จ่าย

200,000 บาทต่อบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันและเวลาอบรม

รุ่น 1 กลุ่มเกษตรฯ และ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

  • 18-20 ก.ค. 2565
    9.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

วิทยากร

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด (ERM)

วันและเวลาอบรม

รุ่น 2 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มเทคโนโลยี

  • 2-4 ส.ค. 2565
    9.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

วิทยากร

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด (ERM)

วันและเวลาอบรม

รุ่น 3 กลุ่มบริการ และ กลุ่มธุรกิจการเงิน

  • 17-19 ส.ค. 2565
    9.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

วิทยากร

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด (ERM)

วันและเวลาอบรม

รุ่น 4 กลุ่มทรัพยากร และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ฯ

  • 30 ส.ค.-1 ก.ย. 2565
    9.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

วิทยากร

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด (ERM)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center
โทรศัพท์ 0-2009-9999
หรืออีเมล SETContactCenter@set.or.th

SR Center
โทรศัพท์ 0-2009-9891, 0-2009-9887
หรืออีเมล SRcenter@set.or.th