S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting)

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานความยั่งยืน กระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนและสามารถวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อนำมาสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพผ่านรายงานความยั่งยืน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • ทราบถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กร และทิศทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล
  • เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสำคัญขององค์กร
  • สามารถกำหนดเป้าหมายและการวัดผลการดำเนินงาน
  • เห็นความสำคัญของวิธีการเชื่อมโยงประเด็นความยั่งยืนขององค์กรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  • เรียนรู้หลักการและกระบวนการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการรายงานสากล GRI Standard
  • ฝึกปฏิบัติการออกแบบกรอบและเนื้อหาการรายงานด้านความยั่งยืน

ระยะเวลา : 2 วัน (12 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร หรือ ผู้เกี่ยวข้องในสายงานอื่นๆ อาทิ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านความยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายความปลอดภัย เป็นต้น

ระดับเนื้อหา

เชิงปฏิบัติการ

สถานที่อบรม

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

ค่าใช้จ่าย

15,000 บาทต่อคน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

วันและเวลาอบรม

รุ่น 1
19-20 มิ.ย. 2562
09.00 - 16.00 น.
รุ่น 2
18-19 ก.ย. 2562
09.00 - 16.00 น.
รุ่น 3
25-26 ก.ย. 2562
09.00 - 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th