S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis)

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบพร้อมทั้งจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ESGและ Emerging Risk รวมทั้งการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และหลักการบริหารความเสี่ยง
  • เข้าใจบทบาทของหน่วยงานด้านความยั่งยืนที่มีต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รู้จักกับมาตรฐาน หรือกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น COSO-ERM
  • สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ESG และ Emerging Risk
  • ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งฝึกออกแบบกรอบการบริหารความเสี่ยงจากกรณีศึกษาในธุรกิจประเภทต่างๆ

ระยะเวลา : 2 วัน (12 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร หรือ ผู้เกี่ยวข้องในสายงานอื่นๆ อาทิ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านความยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายความปลอดภัย เป็นต้น

ระดับเนื้อหา

เชิงปฏิบัติการ

สถานที่อบรม

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

ค่าใช้จ่าย

15,000 บาทต่อคน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

วันและเวลาอบรม

รุ่น 1
13-14 มี.ค. 2562
09.00 - 16.00 น.
รุ่น 2
12-13 มิ.ย. 2562
09.00 - 16.00 น.
รุ่น 3
11-12 ก.ย. 2562
09.00 - 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th