Topic

ESG Assessment

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022

ตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2021 รวม 170 บริษัทสำหรับเป็นกรณีศึกษา ตลอดจนแสดงผลลัพธ์เชิงบวก ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของบริษัทเหล่านี้ ตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ

ESG Impact Assessment Report: THSI 2021

ฉบับรวมเล่ม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม และฉบับแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม

SET Sustainability Excellence Awards 2021 "ต้นแบบเเห่งธุรกิจยั่งยืน"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ SET Sustainability Excellence Awards 2021 "ต้นแบบเเห่งธุรกิจยั่งยืน" ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสรุปการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Excellence Awards ประจำปี 2564 จำนวน 38 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยากเข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ THSI ... ต้องเริ่มต้นอย่างไร

Infographic ที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าใจได้แบบง่ายๆ ว่า หากต้องเข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ THSI จะเริ่มต้นเตรียมตัวภายในองค์กรอย่างไร และกระบวนการประเมินของ SET เป็นอย่างไร รวมถึงช่องทางติดต่อสำหรับผู้สนใจ

FAQ ถาม-ตอบ เรื่อง THSI และ Sustainability Excellence Awards

"FAQ" ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการประเมินความยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) และ Sustainability Excellence Awards ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญบริษัทจดทะเบียนร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน THSI ประจำปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืน ปี 2565