Topic

Awards

SET Sustainability Awards 2016 - รางวัลยอดเยี่ยม: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SUSTAINABLE DEVELOPMENT showcases 2015

51 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ปี 2558 (ค.ศ. 2015) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทที่ได้รับรางวัล SET SUSTAINABILITY AWARDS 2015

Slide Presentation ของบริษัทจดทะเบียน ที่นำเสนอในการให้สัมภาษณ์ต่อคณะทำงานตัดสินรางวัล SET Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2015 - รางวัลยอดเยี่ยม: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2014

29 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัล CSR Awards และ CSRi Recognition ปี 2557 (ค.ศ. 2014) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลสำรวจ Best IR Award 2014-2019

ผลสำรวจการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย