Sustainable Supply Chain Management

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY

หลักสูตรอบรมแบบ Workshop สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่อง "การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน" หรือ "Sustainable Supply Chain Management" และให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและพาร์ทเนอร์อื่นๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์กับการตอบแบบประเมินความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและสากลได้

จำนวนที่รับสมัคร

 • จำนวน 40 บริษัท (บริษัทละ 2 คน)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

   ภาพรวมการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ 

 • ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเหตุผลและความสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • องค์ประกอบ ขอบเขต และขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของแต่ละอุตสาหกรรม 
 • กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Strategy) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
 • โอกาสและความเสี่ยงด้าน ESG ในห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจ
 • สถานการณ์ตลาด ความต้องการผู้บริโภค นักลงทุน และกฏเกณฑ์กติกาทางการค้า การลงทุน ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
 • เกณฑ์/มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 • ประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (ประโยชน์ที่ได้ต่อองค์กร ประโยชน์ที่ได้ต่อคู่ค้า ประโยชน์ที่ได้ต่อส่วนรวมและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

 

   การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบเก่า VS การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 • เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ด้าน Sustainable Supply Chain
 • Best practice ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 • แนวโน้มและทิศทางของการจัดหาอย่างยั่งยืน (Responsible Sourcing)
 • แนวโน้มการนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามายกระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 • ขั้นตอน/กระบวนการ ในการขับเคลื่อน วิเคราะห์ และจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
 • การนำประเด็นด้านความยั่งยืนมาบูรณาการสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การจัดหาอย่างยั่งยืน (Sustainable Sourcing)
 • การให้การรับรองหรือการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน โดย Third-Party
 • แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ Supply Chain Management

ระยะเวลา : 2 วัน (13 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำกลยุทธ์องค์กร การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้า การบริหารความเสี่ยง

ระดับเนื้อหา

เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ค่าใช้จ่าย

200,000 บาทต่อบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันและเวลาอบรม

 • 15-16 ส.ค. 2565
  09.00-16.30

เปิดลงทะเบียน

11 ก.ค. 2565 ถึง 10 ส.ค. 2565

สถานที่อบรม

Microsoft Teams

วิทยากร

ERM (Siam)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th