Topic

Corporate Governance

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

จรรยาบรรณธุรกิจเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทุกบริษัทควรจัดทำเป็นลายลักษณ์ เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คู่มือกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมโปร่งใส โดยควรมีจำนวนที่มากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทจดทะเบียนควรเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการควรกําหนดเกณฑ์ที่แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะพบกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาเรื่องสําคัญ เป็นกลไกในการใช้สิทธิออกเสียง แนวปฏิบัตินี้จึงเหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้จัดประชุม

แนวปฏิบัติสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำแนวปฏิบัติสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้งานใน 3 หมวด ได้แก่ หมวดผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดกรรมการ และหมวดการเปิดเผยข้อมูล

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 1/6 ปลูกฝังการทำงานอย่างมี CG ได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน พนักงานทุกคนมีบทบาทต่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งสิ้น ด้วยการรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมรับผิดและรับชอบต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน