Training

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงและความสามารถที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มีหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน รวมถึงการนำหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการองค์กรที่มีอยู่ โดยหลักสูตรเหล่านี้เน้นเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการประเด็นความยั่งยืนที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ ESG ให้แก่ทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลหรือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ด้วย กรอบการรายงานพื้นฐานและสากลที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย โดยหลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งระดับพื้นฐาน และระดับปฏิบัติการเชิงลึก เพื่อให้บริษัทสามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ตามความเหมาะสมและอย่างเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาวต่อไป

หลักสูตรอบรม

กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อการเริ่มต้นบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ปี 2562

หลักสูตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
P01
2 รุ่น

P01: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)

31 2
S01 S02 และ S03
4 รุ่น

S01 S02 และ S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)

6-7 , 12-13 , 20-21 8-9 , 15-16 , 22-23 3-4 , 10-11 , 17-18 7-8 , 14-15 , 21-22

กลุ่มหลักสูตรเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ปี 2562

หลักสูตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
S04
3 รุ่น

S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis)

13-14 12-13 11-12
S05
3 รุ่น

S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management)

6-7 5-6 4-5
SC01
1 รุ่น

SC01 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights)

8-9

กลุ่มหลักสูตรเพื่อการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ปี 2562

หลักสูตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
EN01
2 รุ่น

EN01 หลักสูตรการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting)

24-25 , 31-1
S06
3 รุ่น

S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting)

19-20 18-19 , 25-26