Topic

การวางรากฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี...สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การวางรากฐาน "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หรือ "Corporate Governance (CG)" เป็นพื้นฐานสำคัญ! สำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

หากต้องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมูลค่าให้กิจการ ต้องมีการวางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติ สู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการวางรากฐาน CG ให้แก่บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ด้วยเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้เบื้องต้นด้วยตนเอง ร่วมกับบริการให้คำปรึกษาเชิงลึก ดังนี้

  เครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง    

 • ชุดความรู้ด้าน CG
  • Clip ความรู้ "การกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืน" ที่ครอบครอบคลุมการหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงแนวทางการนำไปปฏิบัติจริง Click
  • คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Sustainability Guide for Listed Companies Click  
  • แนวปฏิบัติสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน Click
  • แบบประเมินตนเองเบื้องต้น สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน (ESG Health Check) Click

 

 • e-Learning 5 หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจ ที่สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ Click
  • หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ I Preliminary to Corporate Sustainability (P01) Click
  • หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ I Sustainability Commitment (S01) Click
  • หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน I Value Chain and Materiality Analysis (S02) Click
  • หลักสูตรการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร I Sustainability strategy and Initiative (S03) Click
  • หลักสูตรการเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01) Click

 

 • การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) Click

   การให้คำปรึกษาเชิงลึก     

 • ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแนะนำการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืน*
 • ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กับฝ่ายจัดการและเลขานุการของบริษัทจดทะเบียน*

 

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ Relationship Manager (RM) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดูแลบริษัทท่าน
หรือสอบถามข้อมูลด้าน ESG โทร. 02 009 9872 email: SustainableDevelopmentDepartment2@set.or.th