Topic

Investor Relations

IR Presentation Guideline ตอนที่ 4/8 มุมมองนักลงทุนสถาบัน

เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานด้าน IR และการทำหน้าที่ IRO พร้อมทั้งคำแนะนไดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านวิดีโอคลิปต่อเนื่อง 8 ตอน

IR Presentation Guideline ตอนที่ 2/8 IR ที่ดีเป็นได้ไม่ยาก

เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานด้าน IR และการทำหน้าที่ IRO พร้อมทั้งคำแนะนไดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านวิดีโอคลิปต่อเนื่อง 8 ตอน

IR Presentation Guideline ตอนที่ 1/8 Effective IR

เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานด้าน IR และการทำหน้าที่ IRO พร้อมทั้งคำแนะนไดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านวิดีโอคลิปต่อเนื่อง 8 ตอน

การพัฒนาและความก้าวหน้าของ IR ไทย

SET ประมวลผลข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Investor Relations (IR) เพื่อนำไปวางแผนสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการด้าน IR ที่ดีมาเป็นลำดับ

Business Strategy for IR : How to Communicate Business Strategy to Investors (ANAN)

เอกสารประกอบกิจกรรม Business Strategy for IR

Business Strategy for IR : How to Communicate Business Strategy to Investors (PTG)

เอกสารประกอบกิจกรรม Business Strategy for IR