Topic

ESG Assessment

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ปีล่าสุด

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Awards ปีล่าสุด และปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (ปีแรกของรางวัล Sustainability Awards) เป็นต้นมา

การประเมิน THSI และ Sustainability Awards

FAQ เกี่ยวกับการร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อการเข้าสู่ Thailand Sustainability Investment (THSI) และรางวัล Sustainability Awards ของ SET

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2018

79 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ปี 2561 (ค.ศ. 2018) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2018

Slide Presentation ของบริษัทจดทะเบียน ที่นำเสนอในการให้สัมภาษณ์ต่อคณะทำงานตัดสินรางวัล SET Sustainability Awards