Topic

ESG Assessment

SET Sustainability Awards 2016 - รางวัลดีเด่น: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2016 - รางวัลดีเด่น: บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2016 - รางวัลดีเด่น: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2016 - รางวัลยอดเยี่ยม: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2016 - รางวัลยอดเยี่ยม: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2016 - รางวัลยอดเยี่ยม: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards