Topic

Sustainable Investment

วิตามินธุรกิจ : ESG Disclosure มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

สัมภาษณ์นักลงทุนสถาบัน และบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนและนำข้อมูลไปต่อยอดการพัฒนาบริษัท

ESG กับเทรนด์การลงทุนยุค NEW NORMAL

รวม Links ของ VDO Clips 18 ชุดความรู้ ที่กล่าวถึง ESG Information ข้อมูลผลการประเมิน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้คุณก้าวทันเทรนด์โลก ลงทุน และเติบโตกับความยั่งยืน

มุมมองของผู้ลงทุน (CGS CIMB) ต่อข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย (ตอน 4/4)

มุมมองของผู้ลงทุนต่อข้อมูล ESG : CGS CIMB - คำแนะนำสำหรับบริษัทและผู้ลงทุน

มุมมองของผู้ลงทุน (CGS CIMB) ต่อข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย (ตอน 3/4)

มุมมองของผู้ลงทุนต่อข้อมูล ESG : CGS CIMB - Insights จากการนำข้อมูล ESG ไปใช้

มุมมองของผู้ลงทุน (CGS CIMB) ต่อข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย (ตอน 2/4)

มุมมองของผู้ลงทุนต่อข้อมูล ESG : CGS CIMB - วิธีการนำข้อมูล ESG ไปใช้

มุมมองของผู้ลงทุน (CGS CIMB) ต่อข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย (ตอน 1/4)

มุมมองของผู้ลงทุนต่อข้อมูล ESG : CGS CIMB - แหล่งข้อมูลด้าน ESG ที่ใช้