Topic

ESG Integration

Growing Towards Corporate Sustainability: การขับเคลื่อธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เอกสารประกอบกิจกรรม SD Talk: Growing Towards Corporate Sustainability

ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - ประเด็นด้านความยั่งยืนที่กระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจไทย (BCP)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - ประเด็นด้านความยั่งยืนที่กระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจไทย (PDJ)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (PWC)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 3/4

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 2/4

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน