Topic

วิตามินธุรกิจ ชุดบทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 EP.2 : บทสรุปจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วิดีโอคลิปสัมภาษณ์)

บทสรุปกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนไทยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน เทคโนโลยี และทรัพยากร ถึงการปรับตัวเมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 พวกเขาทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อเนื่องไปได้ท่ามกลางเหตุการณ์นี้ ตอนที่ 2/2