Topic

FAQ การอบรมหลักสูตรด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถาม 1: หลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมีหลักสูตรอะไรบ้าง วันและเวลาในการอบรมของแต่ละหลักสูตร จะดูได้จากช่องทางไหน

ตอบ: สามารถดูรายละเอียดทุกหลักสูตรทั้งการเรียนแบบ Online Self e-Learning และแบบเวิร์กชอปได้ที่ www.setsustainability.com/trainings  

ถาม 2: จะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละหลักสูตร เปิดรับสมัครหรือเปิดให้ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร

ตอบ: ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป การเรียนมี 2 รูปแบบดังนี้

         (1) เรียนภาคทฤษฏี ทุกหลักสูตร ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงแบบ Online Self e-Learning ผ่านระบบ SET Link สำหรับบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น

         (2) เรียนภาคทฤษฏี เฉพาะหลักสูตร P01: พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ [Preliminary to Corporate Sustainability] ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน YouTube สำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้สนใจทั่วไป 

         (3) เรียนภาคปฏิบัติหรือเวิร์กชอป ซึ่งจัดเฉพาะสำหรับบริษัทจดทะเบียน สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครและการลงทะเบียนอบรมได้ที่ www.setsustainability.com/trainings หรือรับข่าวสารผ่าน Line@: setsustainability

ถาม 3: ผู้ลงทะเบียนอบรมแบบเวิร์กชอปมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้เรียนรู้และพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ดังนั้น ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

ถาม 4: หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนเหมาะสำหรับใครบ้าง

ตอบ:  ทุกหลักสูตรจะมีรายละเอียดแนะนำผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.setsustainability.com/trainings 

ถาม 5: ถ้าไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าอบรมหลักสูตรเวิร์กชอป หรือเข้า observe ได้หรือไม่

ตอบ: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิหลักสูตรแบบเวิร์กชอปเฉพาะบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ไม่เปิดให้องค์กรอื่นหรือบุคคลทั่วไปเข้าอบรมหรือเข้า Observe ยกเว้น หลักสูตร P01: พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ทุกท่านสามารถเรียนได้ผ่าน YouTube 

ถาม 6: มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วหรือไม่ และสามารถรับใบประกาศนียบัตรได้อย่างไร

ตอบ: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น โดยต้องผ่านการอบรมตามเงื่อนไขดังนี้

         (1) หลักสูตรแบบ Online Self e-Learning ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SET e-Learning โดยต้องมีคะแนนสอบไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

         (2) หลักสูตรแบบเวิร์กชอป สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SET Link โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. Log in ด้วย user ในระบบ SET Link
 2. เลือกเมนู SET Activity จากนั้นเลือกเมนูด้านซ้าย “My Attendee List”
 3. เลือกชื่อของท่าน และตรวจสอบชื่อ นามสกุล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม “edit”
 4. เลือกหลักสูตรที่แสดงสถานะ “Attended” โดยดาวน์โหลดที่ใต้คอลัมน์ “e Certificate” ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. หากไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ โปรดติดต่อ SET Contact Center โทร. 02 009 9999

 

ถาม 7: ตลาดหลักทรัพยฯ มีวิธีคัดเลือกหรือให้สิทธิผู้เข้าอบรมของบริษัทจดทะเบียนอย่างไร

ตอบ:  (1) หลักสูตรแบบ Online Self e-Learning บริษัทจดทะเบียนสามารถเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนคน โดย Creator หรือ Approver ของทางบริษัทท่านต้องเพิ่มบทบาทการเรียน e-Learning ให้กับพนักงานเพื่อมีสิทธิในการเข้าเรียนด้วยตนเอง

         (2) หลักสูตรแบบเวิร์กชอป สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรที่ www.setsustainability.com/trainings

ถาม 8: ผู้ที่จะเรียน Online Self e-Learning หลักสูตร S01  S02  S03 ต้องสอบผ่าน P01 หรือไม่

ตอบ: เพื่อให้เข้าใจบทเรียน ผู้เรียนควรศึกษา P01 มาก่อน และควรเรียน S01 S02 S03 เรียงตามลำดับ โดยจะทำแบบทดสอบหรือไม่ทำก็ได้ แต่หากต้องการประกาศนียบัตร ท่านต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน 80% ขึ้นไปในแต่ละหลักสูตร

ถาม 9: สถานที่อบรมแบบเวิร์กชอปจัดที่ไหน

ตอบ: การอบรมแบบเวิร์กชอปทุกหลักสูตร จัดแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรมเป็นกรณีไป

ถาม 10: การเรียนเวิร์กชอปชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) (S01-S05) มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ตอบ: เงื่อนไขมีดังนี้

 1. ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รับสมัครเฉพาะบริษัทจดทะเบียนและเป็นรายบริษัท (ไม่ใช่รายบุคคล)
 2. ต้องเป็นบริษัทบริษัทจดทะเบียนที่ไม่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)
 3. ผู้ที่เข้าร่วมอบรมต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีของหลักสูตร P01 S01 S02 S03 ล่วงหน้าแบบ Online Self e-Learning มาก่อนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำเวิร์กชอป
 4. หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันการสมัคร บริษัทต้องส่งข้อมูลล่วงหน้าตามที่กำหนด
 5. ผลการพิจารณาให้สิทธิกับบริษัทเข้าอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. กรณีบริษัทถอนตัว บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 200,000 บาท โดยชำระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน

 

ถาม 11: การลงทะเบียนเข้าอบรมเวิร์กชอปชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) (S01-S05) ต้องทำอย่างไร

ตอบ: สามารถ Login เข้าระบSET Link เพื่อทำการลงทะเบียนหลักสูตรนั้นๆ

ถาม 12: กรณีลืม Username และ Password ในการเข้าระบบลงทะเบียนต้องทำอย่างไร

ตอบ: สอบถามทาง Creator หรือ Approver ของทางบริษัทท่านเพื่อขอ Username และ Password ทั้งนี้ หากยังไม่ทราบ ติดต่อได้ที่ SET Contact Center โทร. 02 009 9999

ถาม 13: ให้พนักงานบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ เข้าอบรมหลักสูตรเวิร์กชอปชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) (S01-S05) ได้หรือไม่

ตอบ:  บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมอบรม สามารถส่งทีมงานเข้าร่วมอบรมได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถให้พนักงานบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมพร้อมกันได้ในคราวเดียว

ถาม 14: ในวันอบรมต้องเตรียมอะไรบ้าง

ตอบ: ต้องดาวน์โหลดหรือจัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ นำส่งให้ล่วงหน้าทาง email และนำมาใช้ประกอบการเรียนในวันอบรมด้วยตนเอง

ถาม 15: ผู้ที่เรียนหลักสูตร P01 แล้วในปีก่อนๆ ต้องการเรียนต่อหลักสูตร S01 S02 S03 S04 S05 ต้องทำอย่างไร

ตอบ: หลักสูตรต่างๆ สามารถเรียนได้ดังนี้

         (1) หลักสูตร S01 S02 S03 สามารถเรียนด้วยตนเองแบบ Online Self e-Learning สำหรับหลักสูตร S04 และ S05 จะมีให้บริการเรียนแบบ Online Self e-Learning ประมาณไตรมาส 3 ปี 2564

         (2) หลักสูตรแบบเวิร์กชอปเป็นการรับสมัครเป็นรายบริษัทจดทะเบียน ไม่มีสำหรับรายบุคคล โดยเนื้อหาจัดเป็นชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) (S01-S05) เรียนต่อเนื่องกันประมาณ 1 เดือนครึ่ง บริษัทจดทะเบียนที่สนใจสามารถ e-mail ติดต่อสอบถาม SRcenter@set.or.th 

ถาม 16: ผู้ที่เคยอบรมเวิร์กชอปหลักสูตร S01-S03 แล้วในปีก่อนๆ ต้องการเรียนต่อหลักสูตร S04 S05 ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ตั้งแต่ปี 2564 ไม่มีการอบรมเวิร์กชอปของเฉพาะหลักสูตร S04 S05 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีให้บริการเรียนรายบุคคลแบบ Online Self e-Learning สำหรับหลักสูตร S04 S05 ประมาณไตรมาส 3 ปี 2564

ถาม 17: ผู้ที่เคยอบรมเวิร์กชอปหลักสูตร S01-S03 หรือ S04 หรือ S05 มาแล้ว ต้องการเข้าอบรมชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) (S01-S05) ได้หรือไม่

ตอบ: ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) (S01-S05) รับสมัครเป็นรายบริษัทเท่านั้น และไม่จำกัดผู้เข้าอบรมของแต่ละบริษัท ดังนั้นผู้ที่เคยเรียนหลักสูตร S01-S03 หรือ S04 หรือ S05 มาแล้วสามารถเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้ โดยการสมัครเข้ามาใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ดูเงื่อนไขที่ข้อ 10)