Topic

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 1/6 ปลูกฝังการทำงานอย่างมี CG ได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน พนักงานทุกคนมีบทบาทต่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งสิ้น ด้วยการรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมรับผิดและรับชอบต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน