Reporting Guidelines

คำแนะนำการจัดทำรายงานความยั่งยืนของธุรกิจ (Business Sustainability Reporting Guidelines)

สำหรับมือใหม่เริ่มทำรายงานความยั่งยืน โดยแสดงภาพรวมการทำรายงาน แนวโน้มการรายงานสากล ประโยชน์ของรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนช่องทางและวิธีการสื่อสารไปยังผู้อ่่าน รวมถึงตัวอย่างรายงานที่น่าสนใจ