TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน Climate Change มีบทบาทต่อการบริหารธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ TCFD (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures) จึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการบริหารจัดการ Climate Risk และการกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการดำเนินงานในการรับมือกับ Climate Change ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนด้วย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร TCFD & SDGs Workshop: Beginners ซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 และหลักสูตร TCFD & SDGs Workshop: Advanced ซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564  (Click ที่นี่ เพื่อดูคลิปวิดีโอและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม)

วัตถุประสงค์

UK PACT Green Recovery Challenge Fund (GRCF) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดหลักสูตรอบรม TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล:การเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ TCFD ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI, CDP และ SDGs โดยเชิญวิทยากรจาก GRI และ CDP ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG โดยสามารถวัดผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact Measurement) และนำไปเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานความยั่งยืนในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting) อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการกำหนดขอบเขตของข้อมูล การเก็บข้อมูล การคำนวณค่าก๊าซเรือนกระจก และการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

กำหนดการอบรม

หลักสูตรนี้จัดอบรมเพียง 1 รุ่น ใช้เวลาอบรมต่อเนื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564 (วันละ 3 ชั่วโมง) ดังนี้

วันแรก: 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

13.30 - 13.40 น. Opening Remarks โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.40 - 16.30 น. Integrating ESG Risk Analysis and Management into Impact Measurement and Sustainability Reporting โดยวิทยากรจาก GRI

วันที่สอง: 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

13:30 - 16.30 น. Greenhouse Gas (GHG) Accounting and Management โดยวิทยากรจาก CDP องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group)

หมายเหตุ: การอบรมจัดให้มีล่ามแปลเป็นกาษาไทย

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 ตุลาคม 2564  (หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน) โดยต้องลงทะเบียนเข้าอบรมทั้ง 2 วันดังนี้

วันแรก: 18 ตุลาคม 2564 >> Click https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JTOlDTD5TYSYp4XgWxgmqw 

วันที่สอง: 19 ตุลาคม 2564 >> Click https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nSo76iwGRUaIl7hK0U83Ng 

 

ระยะเวลา : อบรมจำนวน 2 วัน (วันละ 3 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของการรายงานตาม TCFD และต้องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ

ระดับเนื้อหา

ระดับสูง

ค่าใช้จ่าย

30,000 บาทต่อคน ซึ่ง UK PACT Green Recovery Challenge Fund และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th