Topic

20 ปี SET Awards มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ
ทำความรู้จักกับ SET Awards รางวัลแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อการยกระดับตลาดทุนไทย


🏆 SET Awards คืออะไร ?

ในปี 2546 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มรางวัล SET Awards เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในภาคตลาดทุนเพื่อเป็น “ต้นแบบ” ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย รวมไปถึงผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันพัฒนาองค์กร

ในปีนี้ SET Awards ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ตอกย้ำการเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการยกระดับตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง🏆 ประโยชน์ของ SET Awards ?
 
ความสำเร็จของตลาดทุนไทย เกิดจากองค์กรในตลาดทุนที่มีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น บริษัทจดทะเบียนมุ่งทำธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าทั้งในเรื่องผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เน้นให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 
รางวัลจาก SET Awards นอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือ และโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ได้รับรางวัล ยังถือเป็นมาตรฐานการันตีคุณภาพของผู้มีส่วนเสียในตลาดทุน และที่สำคัญ SET Awards เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้มีส่วนได้เสียพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 
รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล1.  กลุ่มรางวัล Business Excellence

มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ รวม 8 ประเภทรางวัล
 
🏆 รางวัล Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Awards
มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
 
🏆 รางวัล Best Company Performance Awards
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
 
🏆 รางวัล Best REIT Performance Awards
มอบให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
 
🏆 รางวัล Best Investor Relations Awards
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 
🏆 รางวัล Best Innovative Company Awards
มอบให้แก่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม
 
🏆 รางวัล Deal of the Year Awards
มอบให้แก่องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่น
 
🏆 รางวัล Best Securities Company Awards
มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นและมีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีความครอบคลุม
 
🏆 รางวัล Best Securities Company Awards
มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลตอบแทนของกองทุนยอดเยี่ยม2. กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

มอบรางวัล Sustainability Awards ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
SET Awards อยู่เคียงข้างตลาดทุนไทยมาตลอด 20 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศให้แก่ภาคธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ “การพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน”