Topic

20 ปี SET Awards : นวัตกรรม - ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตแบบยกระดับให้กับบริษัท, อุตสาหกรรมและประเทศ ช่วยสร้างความยั่งยืนผ่านชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์และสร้างผลกระทบเชิงลบที่น้อยลงต่อสิ่งแวดล้อม SET Awards เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจึงได้ริเริ่มการมอบรางวัล Best Innovative Company Awards ตั้งแต่ปี 2559

ตลอดเส้นทางส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทในตลาดทุนในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและความหลากหลายของผลงานนวัตกรรม สะท้อนถึงการให้ความสนใจในการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards หลายครั้ง เช่น PTT (ปี 2561, 2564, 2565),  BCP (ปี 2562, 2564), PTTEP (ปี 2563, 2565) เป็นต้น SET Awards ยังยกระดับการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มรางวัล Best Innovative Company Awards ให้แก่ บล. และ บลจ. เพื่อเชิดชูคุณค่าของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนในปี 2564

ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า บริษัท และผู้คนในชุมชนที่แวดล้อมธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรที่ช่วยลดต้นทุน ประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัท โดยผลงานเหล่านี้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ในเชิงพาณิชย์และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในฐานะปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมเส้นทางความสำเร็จของตลาดทุนไทยที่ SET Awards เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญตลอดมา

 

------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง
 

ทำความรู้จักกับ SET Awards รางวัลแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อการยกระดับตลาดทุนไทย Click

เกณฑ์ในการพิจารณารางวัล สู่มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (กลุ่ม Business Excellence) Click

เกณฑ์ในการพิจารณารางวัล สู่มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (กลุ่ม Sustainability Excellence) Click

 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสร้างมาตรฐานแห่ง SET Awards Click

ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ Click

รางวัลแห่งแรงบันดาลใจ Click

 

2 ทศวรรษแห่งเส้นทางความสำเร็จยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทย Click

Best Investor Relations Awards จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ Click

Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards ความสำเร็จจากผู้นำที่เป็นเลิศ Click

 

Best Company Performance Awards สะท้อนความสำเร็จผ่านผลประกอบการยอดเยี่ยม Click

Deal of The Year Awards ความสำเร็จในการสร้างทางเลือกให้นักลงทุน และเปิดโอกาสการระดมทุนให้บริษัท Click

Best Securities Company Awards ความสำเร็จในการช่วยส่งเสริมการซื้อขาย และการเติบโตของตลาดทุน Click

 

Best Asset Management Awards ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างโดดเด่น สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน Click

ผลงานนวัตกรรมตัวอย่าง ที่ช่วยยกระดับเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน Click

Benchmark of Sustainability Excellence มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน Click

 

Coming Soon